Reklamace

REKLAMACE   stranky_fotkytext-1806

Došlo Vám poškozené zboží?
V případě, že krabice jeví poškození, popř. je polepena páskou přepravní společnosti, vyžádejte si u řidiče zápis, kde se poznačí, že jste převzali zásilku se známkami poškození. K uznání reklamace je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do 24h od převzetí, při zjištění vad způsobeny přepravou - nelze tuto reklamaci bez tohoto zápisu následně uplatnit ! Poškozené krabice vyfoťte a zašlete nám, abychom mohli reklamovat u přepravce! 

Při reklamaci postupujte následovně:
Kupující musí oznámit oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:
- napište email: info@postelshop.cz detailní popis reklamace společně s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady.
- kupující bude prodejcem nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu. 

 

NEODKLÁDEJTE REKLAMACI !

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Reklamace se nevztahuje  na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na níže uvedenou adresu: O odeslání zboží k reklamaci nás informujte. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura)  

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do vhodného obalu vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Náklady na dopravu zboží platí obchodník a to v případě, že je reklamace oprávněná. Prodejce je povinen nahradit nejnižší nutně vynaložené náklady.V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.Prodejce tedy musí v této lhůtě vadu odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu. Tato lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy kupující vadu reklamoval. 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace: 

Reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
2.  Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
3.  Neodborným zacházením.
4.  Zboží bylo poškozeno živly.
5.  Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn. výrobek, či zboží bylo používáno při zjištění vady dál - nárok na reklamaci zaniká. Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.
 

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.  

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

 

adresa pro vrácení zboží:
POSTELSHOP 
Kpt.Nálepky 1550
Milevsko 39901
                                                                                        logo postelshop