Patrová postel PP 006

Kód: PP-006_186-2_187-6_206-3_ PP-006_186-2_187-11_206-3_ PP-006_186-2_187-4_206-3_ PP-006_186-2_187-5_206-3_ PP-006_186-2_187-9_206-3_ PP-006_186-2_187-10_206-3_ PP-006_186-2_187-6_206-1_ PP-006_186-2_187-11_206-1_ PP-006_186-2_187-4_206-1_ PP-006_186-2_187-5_206-1_ PP-006_186-2_187-9_206-1_ PP-006_186-2_187-10_206-1_ PP-006_186-2_187-6_206-2_ PP-006_186-2_187-11_206-2_ PP-006_186-2_187-4_206-2_ PP-006_186-2_187-5_206-2_ PP-006_186-2_187-9_206-2_ PP-006_186-2_187-10_206-2_ PP-006_186-1_187-6_206-3_ PP-006_186-1_187-11_206-3_ PP-006_186-1_187-4_206-3_ PP-006_186-1_187-5_206-3_ PP-006_186-1_187-9_206-3_ PP-006_186-1_187-10_206-3_ PP-006_186-1_187-6_206-1_ PP-006_186-1_187-11_206-1_ PP-006_186-1_187-4_206-1_ PP-006_186-1_187-5_206-1_ PP-006_186-1_187-9_206-1_ PP-006_186-1_187-10_206-1_ PP-006_186-1_187-6_206-2_ PP-006_186-1_187-11_206-2_ PP-006_186-1_187-4_206-2_ PP-006_186-1_187-5_206-2_ PP-006_186-1_187-9_206-2_ PP-006_186-1_187-10_206-2_ PP-006_186-3_187-6_206-3_ PP-006_186-3_187-11_206-3_ PP-006_186-3_187-4_206-3_ PP-006_186-3_187-5_206-3_ PP-006_186-3_187-9_206-3_ PP-006_186-3_187-10_206-3_ PP-006_186-3_187-6_206-1_ PP-006_186-3_187-11_206-1_ PP-006_186-3_187-4_206-1_ PP-006_186-3_187-5_206-1_ PP-006_186-3_187-9_206-1_ PP-006_186-3_187-10_206-1_ PP-006_186-3_187-6_206-2_ PP-006_186-3_187-11_206-2_ PP-006_186-3_187-4_206-2_ PP-006_186-3_187-5_206-2_ PP-006_186-3_187-9_206-2_ PP-006_186-3_187-10_206-2_ PP-006_186-4_187-6_206-3_ PP-006_186-4_187-11_206-3_ PP-006_186-4_187-4_206-3_ PP-006_186-4_187-5_206-3_ PP-006_186-4_187-9_206-3_ PP-006_186-4_187-10_206-3_ PP-006_186-4_187-6_206-1_ PP-006_186-4_187-11_206-1_ PP-006_186-4_187-4_206-1_ PP-006_186-4_187-5_206-1_ PP-006_186-4_187-9_206-1_ PP-006_186-4_187-10_206-1_ PP-006_186-4_187-6_206-2_ PP-006_186-4_187-11_206-2_ PP-006_186-4_187-4_206-2_ PP-006_186-4_187-5_206-2_ PP-006_186-4_187-9_206-2_ PP-006_186-4_187-10_206-2_ PP-006_186-5_187-6_206-3_ PP-006_186-5_187-11_206-3_ PP-006_186-5_187-4_206-3_ PP-006_186-5_187-5_206-3_ PP-006_186-5_187-9_206-3_ PP-006_186-5_187-10_206-3_ PP-006_186-5_187-6_206-1_ PP-006_186-5_187-11_206-1_ PP-006_186-5_187-4_206-1_ PP-006_186-5_187-5_206-1_ PP-006_186-5_187-9_206-1_ PP-006_186-5_187-10_206-1_ PP-006_186-5_187-6_206-2_ PP-006_186-5_187-11_206-2_ PP-006_186-5_187-4_206-2_ PP-006_186-5_187-5_206-2_ PP-006_186-5_187-9_206-2_ PP-006_186-5_187-10_206-2_ PP-006_186-6_187-6_206-3_ PP-006_186-6_187-11_206-3_ PP-006_186-6_187-4_206-3_ PP-006_186-6_187-5_206-3_ PP-006_186-6_187-9_206-3_ PP-006_186-6_187-10_206-3_ PP-006_186-6_187-6_206-1_ PP-006_186-6_187-11_206-1_ PP-006_186-6_187-4_206-1_ PP-006_186-6_187-5_206-1_ PP-006_186-6_187-9_206-1_ PP-006_186-6_187-10_206-1_ PP-006_186-6_187-6_206-2_ PP-006_186-6_187-11_206-2_ PP-006_186-6_187-4_206-2_ PP-006_186-6_187-5_206-2_ PP-006_186-6_187-9_206-2_ PP-006_186-6_187-10_206-2_ PP-006_186-8_187-6_206-3_ PP-006_186-8_187-11_206-3_ PP-006_186-8_187-4_206-3_ PP-006_186-8_187-5_206-3_ PP-006_186-8_187-9_206-3_ PP-006_186-8_187-10_206-3_ PP-006_186-8_187-6_206-1_ PP-006_186-8_187-11_206-1_ PP-006_186-8_187-4_206-1_ PP-006_186-8_187-5_206-1_ PP-006_186-8_187-9_206-1_ PP-006_186-8_187-10_206-1_ PP-006_186-8_187-6_206-2_ PP-006_186-8_187-11_206-2_ PP-006_186-8_187-4_206-2_ PP-006_186-8_187-5_206-2_ PP-006_186-8_187-9_206-2_ PP-006_186-8_187-10_206-2_ PP-006_186-9_187-6_206-3_ PP-006_186-9_187-11_206-3_ PP-006_186-9_187-4_206-3_ PP-006_186-9_187-5_206-3_ PP-006_186-9_187-9_206-3_ PP-006_186-9_187-10_206-3_ PP-006_186-9_187-6_206-1_ PP-006_186-9_187-11_206-1_ PP-006_186-9_187-4_206-1_ PP-006_186-9_187-5_206-1_ PP-006_186-9_187-9_206-1_ PP-006_186-9_187-10_206-1_ PP-006_186-9_187-6_206-2_ PP-006_186-9_187-11_206-2_ PP-006_186-9_187-4_206-2_ PP-006_186-9_187-5_206-2_ PP-006_186-9_187-9_206-2_ PP-006_186-9_187-10_206-2_ PP-006_186-10_187-6_206-3_ PP-006_186-10_187-11_206-3_ PP-006_186-10_187-4_206-3_ PP-006_186-10_187-5_206-3_ PP-006_186-10_187-9_206-3_ PP-006_186-10_187-10_206-3_ PP-006_186-10_187-6_206-1_ PP-006_186-10_187-11_206-1_ PP-006_186-10_187-4_206-1_ PP-006_186-10_187-5_206-1_ PP-006_186-10_187-9_206-1_ PP-006_186-10_187-10_206-1_ PP-006_186-10_187-6_206-2_ PP-006_186-10_187-11_206-2_ PP-006_186-10_187-4_206-2_ PP-006_186-10_187-5_206-2_ PP-006_186-10_187-9_206-2_ PP-006_186-10_187-10_206-2_ Zvolte variantu
11 400 Kč 11 400 Kč 10 700 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 300 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 10 700 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 10 500 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 9 800 Kč 9 800 Kč 9 100 Kč 9 800 Kč 9 800 Kč 9 800 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 10 500 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 100 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 100 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 100 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 11 800 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 12 500 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 13 000 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 12 300 Kč 12 300 Kč 11 600 Kč 12 300 Kč 12 300 Kč 12 300 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 13 000 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 13 700 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 11 800 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 11 800 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 11 800 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 13 300 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč od 9 100 Kč
4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme 4-8 týdnů, upřesníme Zvolte variantu
Povrchová úprava
Prostor mezi lůžky
Rozměr
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Dřevěná postel z masivu borovice v mnoha povrchových úpravách s možností dokoupení příslušenství.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Patrová postel je vyrobena z masivu borovice. Výrobek je dodáván v demontu včetně obrázkového návodu. Postel lze rozložit na dvě samostatná lůžka. Žebřík je u postele variabilní a lze namontovat na pravou či levou stranu. Postel lze dodat v mnoha povrchových úpravách dle nabízeného vzorníku. Výrobek je vysoce stabilní. Použitý materiál masiv borovice o šířce 2,6 cm zajišťuje pevnost a vysokou nosnost postele. Hrany jsou zaobleny z bezpečnostního hlediska. Veškerý materiál je ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Barvy a laky splňují veškeré stanovené normy o nezávadnosti.

 

Počet latí v roštu 11 ks / lůžko. Postel nezahrnuje matrace ani jiné textilní doplňky.

 

Materiál: masiv borovice 26 mm, bukové kolíky + kovové spoje. DTD lamino, použité barvy - AKRYCOL COLORLAK - na dětský nábytek, nábytek v bílé barvě může žloutnout (přírodní proces)

 

Atesty: Veškeré atesty splňují požadavky EU (PN-EN 747 - 1 : 2007, PN-EN 747 - 2 : 2007)

 

Úložné prostory nejsou součástí produktu a je nutné je objednat zvlášť. Lze zakoupit zásuvky s LTD korpusy a čely z masivu - ÚLOŽNÉ PROSOTRY MASIV BOROVICE / LTD, nebo celomasivní zásuvky - ÚLOŽNÉ PROSTORY MASIV BOROVICE / MASIV BOROVICE

Doplňkové parametry

Kategorie: Patrové postele
Celková délka: délka matrace + 5
Celková šířka: šířka matrace + 7
Celková výška: 172
Nosnost spodního lůžka: 120
Nosnost vrchního lůžka: 100
Rozměr pro matraci: dle výběru varianty
Maximální výška matrace: 12
Prostor pro zapuštění matrace: 5
Rošt součástí: Ano
Výška spodní ložné plochy: 30
Výška vrchní ložné plochy: 115
Prostor pod lůžkem: 25,5
Variabilní žebřík: Ano
Rozložitelná na samostatná lůžka: Ano
Rozměr nohou: 4,2 x 4,2
Síla materiálu: 2,6
Použitý materiál: kovové spoje, bukové kolíky a masiv borovice
Hmotnost: 54
Zabaleno v/ve: 3

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: